รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๗
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ช่วงค่ำ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สวดมนต์ทำวัตรเย็น


ทำวัตรขอขมาแด่องค์หลวงปู่มั่น


ศาลาใหญ่แคบไปด้วยแรงแห่งศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่นฯ


สวดมนต์เจริญพระปริตร โดยครูบาอาจารย์และคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร กว่า ๗๐ รูป


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม

< หน้าก่อน : หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org