รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๗
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ช่วงค่ำ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สวดมนต์ทำวัตรเย็น


พุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกว่า พันคน


หลวงปู่แตงอ่อน กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล จ.สกลนคร
ศิษย์หลวงปู่มั่น ผู้มีพรรษามากที่สุดในจังหวัดสกลนคร
ประธานฝ่ายสงฆ์ เดินทางมาถึงในงาน


พระเทพสังวรญาณ ( หลวงตาพวง สุขินฺทริโย ) เดินทางมาถึงในงาน
พระอาจารย์พยุงกล่าวปฏิสันฐาน


พระครูอุดมธรรมสุนธร ( หลวงปู่แปลง สุนฺทโร ), หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ


หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ, หลวงปู่แปลง ( น้อย ), หลวงปู่อินตอง


ทำวัตรสวดมนต์เย็นพร้อมกันทั้งคณะสงฆ์และฆราวาส


ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานฝ่ายฆราวาส

< หน้าก่อน : หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org