รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๗
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ช่วงเช้า ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙


พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านหนองผือ ประธานจัดงาน ออกรับบิณฑบาตร


หนึ่งเดียวแห่งบ้านหนองผือ หลวงปู่บุญเริง ธมฺมรโต
สมัยเป็นฆราวาสเป็นผู้ร่วมคณะไปกราบนิมนต์หลวงปู่มั่น มาโปรดบ้านหนองผือ
เมื่อกว่า ๖๐ ปีมาแล้ว และยังมีเรื่องราวครูบาอาจารย์มาเล่าสู่มากมาย


พระภิกษทุกสารทิศทั้งธรรมยุึตและมหานิกาย
มาร่วมงานกว่า ๓๐๐ รูป

หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org