รูปถ่ายงาน "วันบูรพาจารย์" เนื่องในวาระครบวันมรณภาพ
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร ปีที่ ๕๗
ณ วัดภูริทัตถิราวาส (วัดป่าบ้านหนองผือ) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ช่วงค่ำ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สวดมนต์ทำวัตรเย็น

กราบประธานสงฆ์


เจริญพระพุทธมนต์แล้ว มีการแสดงพระธรรมเทศนา ๓ กัณฑ์
กัณฑ์แรกโดย พระเทพสังวรญาณ


กัณฑ์ที่ ๒ โดย หลวงปู่สรวง สิริปุญฺโญ


กัณฑ์ที่ ๓ โดย หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม

< หน้าก่อน : หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org