รวมภาพอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร
  หน้า : [ หลัก ]

ทันตธาตุหลวงปู่มั่น ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
อัฐิธาตุและฟันกรามหลวงปู่มั่น ณ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
ทันตธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตมหาเถร
อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ลักษณะต่างๆ

เกสาธาตุหลวงปู่มั่น

ภาพจากหนังสือ " ธรรมวิสุทธิ์ ๙๐ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
กราบขอบพระคุณ ท่านพระครูสุทธธรรมาภรณ์ ( พระอาจารย์พยุง ชวนปญฺโญ )
วัดป่าบ้านหนองผือ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

WWW.LUANGPUMUN.ORG