๒ บำเพ็ญเพียร

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
( จันทร์ สิริจันโท )

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ในสมัยต่อไปได้แสวงหาวิเวก บำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆ ตามราวป่า ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง หุบเขา ซอกเขา ห้วย ธารเขา เงื้อมเขา ท้องถ้ำ เรือนว่าง ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบ้าง ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงบ้าง แล้วลงไปศึกษากับนักปราชญ์ทางกรุงเทพ จำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมวนาราม หมั่นไปสดับธรรมเทศนา กับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) แล้วออกแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลาง คือถ้ำสาริกา เขาใหญ่ นครนายก ถ้ำไผ่ขวาง เขาพระงาม และถ้ำสิงห์โต ลพบุรี จนได้รับความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมวินัย สิ้นความสงสัยในสัตถุศาสนา จึงกลับมาภาคอีสาน ทำการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสสนา แก่สหธรรมิกและอุบาสกอุบาสิกาต่อไป มีผู้เลื่อมใสปฏิบัติตามมากขึ้นโดยลำดับ มีศิษยานุศิษย์แพร่หลายกระจายทั่วภาคอีสาน

วัดบรมนิวาส
พระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส
หอเขียว ที่พักท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

วัดปทุมวนาราม
รูปในอดีต
วัดปทุมวนาราม
กุฏิที่หลวงปู่มั่น เคยมาพำนัก
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ถ้ำสิงห์โต
ถ้ำสิงห์โต

วัดทุ่งสิงห์โต จังหวัดลพบุรี

เขาพระงาม
เขาพระงาม

วัดสิริจันทรนิมิตร จังหวัดลพบุรี

ในกาลต่อมาได้ลงไปพักจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ อีก ๑ พรรษาแล้ว ไปเชียงใหม่ กับท่านเจ้าคุณพระคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( จันทร์ สิริจนฺโท ) จำพรรษาวัดเจดีย์หลวง ๑ พรรษา แล้วออกไปพักตามที่วิเวกต่างๆ ในเขตภาคเหนือหลายแห่ง เพื่อสงเคราะห์สาธุชนในที่นั้นๆ นานถึง ๑๑ ปี จึงได้กลับมาจังหวัดอุีดรธานี พักจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนนิเวศน์ เพื่ออนุเคราะห์สาธุชนในที่นั้น ๒ พรรษา แล้วมาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร จำพรรษาที่วัดป่าบ้านนามน ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ( ปัจจุบันคืออำเภอ โคกศรีสุพรรณ ) ๓ พรรษา จำพรรษาที่วัดป่าหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม ๕ พรรษาเพื่อสงเคราะห์สาธุชนในถิ่นนั้น มีผู้สนใจในธรรมปฏิบัติได้ติดตามศึกษา อบรมจิตใจมากมาย ศิษยานุศิษย์ของท่าน ได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ยังเกียรติคุณของท่านให้ฟุ้งเฟื่องเลื่องลือไป

วัดเจดีย์หลวง
วัดเจดีย์หลวง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดเจดีย์หลวง
วิหารหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
วัดเจดีย์หลวง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าอาจารย์มั่น บ้านแม่กอย
ทางเดินจงกรมหลวงปู่มั่น
วัดป่าอาจารย์มั่น บ้านแม่กอย

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยนโม
วัดพระธาตุดอยนโม
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วัดโรงธรรมสามัคคี
วัดโรงธรรมสามัคคี
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าน้ำริน
วัดป่าน้ำริน
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วัดถ้ำปากเปียง
วัดถ้ำปากเปียง
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

< หน้าก่อน หน้าหลัก หน้าต่อไป >

www.luangpumun.org ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ ar1008@hotmail.com
ขอขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ มโนสุทธิ ผู้ให้การสนับสนุนเ็วบไซต์