ภ า พ บ ริ เ ว ณ
วั ด ด อ น ธ า ตุ  อ .พิ บู ล มั ง ส า ห า ร  จ . อุ บ ล ร า ช ธ า นี
DSC04691.JPG
ศาลาวัด
DSC04711.JPG
ทางเดินรอบเกาะ
DSC04715.JPG
ต้นยางใหญ่ที่ผึ้ง
ที่ลงมาต่อยหลวงปู่เสาร์ทำรังอยู่
DSC04717.JPG
ทางเดินหลัก
DSC04790.JPG
กุฏิสำหรับฆราวาส
DSC04796.JPG
แหลมหัวเกาะ
DSC04797.JPG
ทางเดินภายในวัด
DSC04827.JPG
DSC04827.JPG
Resize of DSC04536.JPG
แผนผังของวัดเป็นเกาะกลางน้ำ
มีแม่น้ำมูลล้อมรอบ
Resize of DSC04538.JPG
Resize of DSC04538.JPG
Resize of DSC04554.JPG
พระนอนเก่าที่หลวงปู่ดีสร้าง
ในสมัยหลวงปู่เสาร์จำพรรษาอยู่
Resize of DSC04651.JPG
หลวงปู่สมบูรณ์เจ้าอาวาส
Resize of DSC04709.JPG
Resize of DSC04709.JPG
Resize of DSC04710.JPG
ท่าน้ำวัด
Resize of DSC04825.JPG
กุฎิเจ้าอาวาส

<<< ชมภาพงานเปิดเจดีย์

ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
http : www.luangpumun.org